avantprojecte

Fa referència al concepte inicial del projecte, representat en una planta de distribució, un croquis o alçats bàsics necessaris per definir-lo i una proposta bàsica molt general dels materials.

Permet que el promotor es faci una idea general de la proposta i hi introdueixi de comú acord amb el dissenyador d’interiors les correccions i variacions oportunes.